Nuttige links


www.gezondheidenwetenschap.be
www.thuisarts.nl
Informatie over vaccinaties www.vacciweb.be en www.vaccinnet.be
Soa’s www.sensoa.be
Bevolkingsonderzoek www.bevolkingsonderzoek.be
Kanker www.allesoverkanker.be
Informatie over kanker www.komoptegenkanker.be
Levenseinde informatie (LEIF): www.leif.be/
Omgaan met dementie www.omgaanmetdementie.be
Opvoeding: www.groeimee.be
Reisgeneeskunde www.itg.be
Seksualiteit/Sensoa www.seksualiteit.be
Suikerziekte (diabetes) www.diabetes-vdv.be
Frax-score berekenen www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=18


Psychische gezondheid

www.geestelijkgezondvlaanderen.be
www.depressiehulp.be
www.fitinjehoofd.be


Verslavingen (alcohol, drugs, gokken,…)

www.cadlimburg.be
www.vad.be
www.drughulp.be
www.alcoholhulp.be
www.cannabishulp.be
www.gokhulp.be
www.tabakstop.be


Zelfhulpgroepen

www.zelfhulp.be/


Thuisondersteunende diensten

Algemeen welzijnswerk www.cawlimburg.be
Familiehulp www.familiehulp.be
Kind en Gezin www.kindengezin.be
LOGO www.logolimburg.be
Sociale kaart met zoekfunctie: www.desocialekaart.be
Thuisverpleging wit-gele kruis www.witgelekruis.be